If you are calling from outside Curaçao, please call: +1 305 600-3399

TERMS OF DELIVERY

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Curaçao Foods Trade N.V., gevestigd te Curaçao, hierna leverancier.

A. Werkingssfeer


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen leverancier en afnemer; afwijkingen kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.


2. Ingeval inkoopvoorwaarden ed. van de afnemer afwijken van deze voorwaarden zullen niettemin deze voorwaarden prevaleren hetgeen onherroepelijk vaststaat door de bestelling van de afnemer bij leverancier.

B. Prijsopgave, opdracht, levering, risico


3. Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend en voor ons onverbindend, tenzij wij ons schriftelijk hebben verbonden een bepaalde prijsopgave gestand te doen gedurende een zekere termijn. In alle gevallen echter zullen verhogingen van belastingen, rechten, vrachtkosten, koersverschillen, keurloon en andere onvoorziene uitgaven steeds doorberekend worden.


4. Een bestelling kan mondeling of schriftelijk worden gedaan; leverancier is, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen, niet gehouden een bestelling te aanvaarden.


5. Indien de leverancier de bestelling heeft aanvaard, is de afnemer gehouden de levering daarvan te aanvaarden.


6. Ingeval de leverancier de bestelling heeft aanvaard doch daarna op grond van overmacht is de meest ruimste zin des woords niet in staat is de opdracht/ leverantie uit te voeren, is daardoor de overeenkomst van rechtswege ontbonden.


7. Alle levertijden zijn steeds geheel vrijblijvend, terwijl overschrijding van een gestelde levertijd nimmer grond zal zijn voor ontbinding van de overeenkomst van de zijde van de afnemer, tenzij ingeval van de opzet of grove schuld van de leverancier.


8. Leverancier zal niet aansprakelijk zijn voor schade, hoe ook genaamd of hoe ook ontstaan, als gevolg van gebrekkige, onvolkomen, te late, deel- en of niet-levering, tenzij ingeval van opzet of grove schuld van leverancier.


9. Alle leveranties geschieden af fabriek, werkplaats, winkel, magazijn of kantoor van de leverancier.

C. Betaling, vertragingsrente en incassokosten


10. Afnemer zal steeds gehouden zijn te betalen datgene wat op grond van zijn bestelling door leverancier is geleverd.


11. Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van de leverancier of op door die aan te geven andere wijze, voor of bij aflevering der goederen. Afnemer kan geen beroep doen op compensatie.


12. Bij betaling na de vervaldatum van de factuur of enige betalingstermijn zal afnemer een vertragingsrente verschuldigd zijn naar reden 1,5 % per maand, een gedeelte van een maand voor een volle maand te rekenen.


13. Ingeval van non-betaling en/ of niet tijdige betaling vervalt elk recht op eventuele korting ten behoeve van de afnemer.


14. Bij niet tijdig en/ of non-betaling zal leverancier steeds naar eigen goeddunken gerechtigd zijn verdere bestellingen van de afnemer niet af te leveren c.q. opdrachten niet uit te voeren, voordat de vorige bestelling of opdracht volledig is betaald.


15. Ingeval van non-betaling en/ of niet tijdige betaling is leverancier steeds vrij derden met de incasso te belasten. In dat geval zijn de incassokosten ad 20% met een minimum van Naf. 50,-- steeds voor rekening van afnemer en evenzo alle verdere mogelijk gerechtelijke kosten.


16. Vertragingsrente en incassokosten zijn niet voor rechterlijk matiging vatbaar.

D. Reclames en garantie


17. Reclames dienen schriftelijk bij de leverancier te geschieden binnen 24 uur na levering. Garantie wordt slechts uitdrukkelijk schriftelijk gegeven en zal zich van de zijde van de leverancier nooit verder uitstrekken dan de aan hem door de toeleverancier verstrekte garantie.

E. Eigendomsvoorbehoud


18. Alle goederen blijven het eigendom van de leverancier totdat afnemer deze goederen geheel heeft betaald en totdat afnemer ook geen andere schuld (uit welke hoofde dan ook) heeft aan leverancier. Eenmaal eigendom van de afnemer geworden goederen worden fiduciair eigendom van leverancier zodra en zolang afnemer enige schuld heeft aan leverancier.

F. Geschillen


19. Alle geschillen zullen beoordeeld worden op grond van het recht van de Nederlandse Antillen, terwijl het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao wordt aangewezen om van eventuele geschillen kennis te nemen.


Op heden, 22 november 1989 ter griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlands Antillen zittingsplaats Curaçao, gedeponeerd


De Griffier